Kvalitet/Miljö

Kvalitetspolicy

TTA i Trelleborg AB:s affärsverksamhet är att som totalentreprenör utveckla, konstruera och utföra tjänsterna anläggning och underhåll för fastigheters utemiljö. Avtalade uppdrag ska genomföras av kompetent personal som infriar de kvalitetsutfästelser som avtalats med kunden.

Alla uppdrag ska utföras i enlighet med överenskomna, dokumenterade krav och önskemål.

Resultatet av utfört uppdrag mäts eller bedöms utifrån kundens uppfattade kriterier.

Miljöpolicy

TTA i Trelleborg AB ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och TTA:s egna resurser och förutsättningar eftersträva att erbjuda marknaden miljöeffektiva tjänster.

För att uppnå detta ska TTA:
– Tillse att personal och underentreprenörer är förtrogna med TTA:s miljöpolicy.
– Bedriva verksamheten och utveckla företagets tjänster så att miljöpåverkan så långt är praktiskt och ekonomiskt möjligt begränsas och att en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheten.
– Informera kunder och övrig omvärld om företagets miljöambitioner på ett sådant sätt att ett förtroende skapas för TTA:s arbete med att minimera verksamhetens miljöeffekter .
– Upprätta och vidmakthålla miljöplaner och målsättningar för beskrivning och kontroll av miljöfrågorna i enlighet med TTA:s miljöpolicy.
– Inom ramen för normala företagsekonomiska avvägningar avsätta erforderliga ekonomiska och personella resurser för ett genomförande av TTA:s miljöpolicy.